Appel iværksat den 1. december 2020 af Kongeriget Spanien til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Udvidede Afdeling) den 23. september 2020 i forenede sager T-515/13 RENV og T-719/13 RENV, Kongeriget Spanien m.fl. mod Europa-Kommissionen

(Sag C-649/20 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Kongeriget Spanien (ved S. Centeno Huerta og S. Jiménez García, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 23. september 2020, Kongeriget Spanien m.fl. mod Kommissionen, forenede sager T-515/13 RENV og T-719/13 RENV, EU:T:2020:434, ophæves.

Kommissionens afgørelse 2014/200/EU af 17. juli 2013 om Spaniens støtteordning SA.21233 c/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) — Skatteordning for finansielle leasingaftaler, også kendt som den spanske leasingbeskatningsordning 1 , annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten har tilsidesat chartrets artikel 47, sammenholdt med artikel 256 TEUF, idet den ikke anførte en begrundelse hvad angår analysen af selektivitet i medfør af artikel 107, stk. 1, TEUF og principperne om tilbagesøgning.

Retten begik en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 107, stk. 1, TEUF hvad angår foranstaltningens selektivitet.

Retten begik en retlig fejl ved fortolkningen og anvendelsen af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet som led i kontrollen med statsstøtte i medfør af artikel 108 TEUF for så vidt angår dens analysemetode, og idet begge principper blev gjort indholdsløse.

Retten begik en retlig fejl ved fortolkningen og anvendelsen af de gældende principper for tilbagesøgning.

____________

1     EUT 2014, L 114, s. 1