Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland den 27 juli 2001 - Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power och Walter Walsh mot Minister for Social and Family Affairs, Irland, och Attorney General

(Mål C-398/11)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power och Walter Walsh

Svarande: Minister for Social and Family Affairs, Irland, och Attorney General

Tolkningsfrågor

Är direktiv 2008/94/EG1 tillämpligt på kärandenas situation med beaktande av artikel 1.1 i direktivet och det förhållandet att den förlust av pensionsförmåner som kärandena gör gällande, enligt irländsk rätt, inte utgör en fordran gentemot arbetsgivaren som skulle godtas vid konkursförvaltning eller likvidation av kärandenas arbetsgivare, och vilken inte på något annat sätt utgör rättslig grund för en fordran gentemot arbetsgivaren under de omständigheter som föreligger i förevarande mål?

Får den nationella domstolen, vid bedömningen av huruvida staten har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 8, beakta den statliga avgiftsfinansierade pension som kärandena kommer att erhålla (vars erhållande inte påverkas av en koppling till tjänstepensionssystemet) och jämföra a) den totala statliga pensionen och värdet av den pension som kärandena kommer eller sannolikt kommer att faktiskt erhålla från det aktuella tjänstepensionssystemet med b) den totala statliga avgiftsfinansierade pensionen och värdet av de förvärvade pensionsförmåner som varje kärande har den dag då pensionssystemet upplöses, när den statliga pensionen beaktades vid utformningen av nivån på den pensionsförmån som kärandena gör anspråk på?

Om fråga 2 ska besvaras jakande, ska något av de belopp som kärandena sannolikt kommer att faktiskt erhålla anses innebära att staten har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 8?

Är det, för att artikel 8 i direktivet ska vara tillämplig, nödvändigt att fastställa ett orsakssamband mellan kärandenas förlust av sina pensionsförmåner och arbetsgivarens insolvens, bortsett från att i) pensionssystemet är underfinansierat från och med den dag då arbetsgivarens insolvens inträder och ii) arbetsgivarens insolvens innebär att arbetsgivaren inte har resurser för att bidra med tillräckligt mycket pengar till pensionssystemet för att möjliggöra full betalning av de anslutna personernas pensionsförmåner (och arbetsgivaren har inte någon skyldighet att göra det när pensionssystemet väl har upplösts)?

Ska de ovannämnda åtgärder som Irland har vidtagit anses uppfylla de skyldigheter som följer av direktivet, med hänsyn till de sociala, affärsmässiga och ekonomiska faktorer som Irland beaktade vid den översyn av pensionsskyddet som gjordes efter domen i målet Robins ... och särskilt med hänsyn till "behovet av en välbalanserad ekonomisk och social utveckling inom gemenskapen" som det hänvisas till i skäl 3 i direktivet?

Utgör den ekonomiska situationen ... en tillräckligt exceptionell situation för att motivera ett mindre omfattande skydd för kärandenas intressen än vad som i annat fall skulle ha kunnat krävas och, i så fall, vad avser detta mindre omfattande skydd?

Om det antas att fråga 2 ska besvaras nekande, ska den omständigheten att de åtgärder som staten har vidtagit efter domen i målet Robins inte har fått till resultat att kärandena kommer att erhålla mer än 49 procent av värdet av sina förvärvade pensionsförmåner enligt tjänstepensionssystemet i sig anses utgöra ett allvarligt åsidosättande av statens skyldigheter som ger kärandena rätt till skadestånd (det vill säga utan att separat visa att statens åtgärder efter domen i målet Robins utgjorde ett allvarligt och uppenbart åsidosättande av statens skyldigheter enligt artikel 8 i direktivet)?

____________

1 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (EUT L 283, s. 36).