Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal administratif (Λουξεμβούργο) στις 5 Μαρτίου 2021 – A, B και C, νομίμως εκπροσωπούμενος από τους γονείς του κατά Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Υπόθεση C-153/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal administratif

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγοντες: A, B και C, νομίμως εκπροσωπούμενος από τους γονείς του

Καθού: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Προδικαστικό ερώτημα

Μπορεί να θεωρηθεί ότι το άρθρο 33, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2013/32/ΕΕ [του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013,] σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας1 , σε συνδυασμό με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ [του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011,] σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας2 , καθώς και με το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την έννοια ότι επιτρέπεται να απορριφθεί ως απαράδεκτη αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται από τους γονείς στο όνομα και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους σε άλλο κράτος μέλος (εν προκειμένω στο Λουξεμβούργο) από εκείνο το οποίο είχε αρχικώς χορηγήσει διεθνή προστασία μόνον στους γονείς, καθώς και στα αδέλφια του τέκνου (εν προκειμένω την Ελλάδα), με την αιτιολογία ότι οι αρχές της χώρας που τους χορήγησε διεθνή προστασία, πριν από την αναχώρησή τους και τη γέννηση του τέκνου, διασφαλίζουν ότι κατά την άφιξη του τέκνου και την επάνοδο των λοιπών μελών της οικογένειας το τέκνο αυτό θα δικαιούται άδεια διαμονής και τα ίδια ευεργετήματα με εκείνα που χορηγήθηκαν στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, χωρίς ωστόσο να διαβεβαιώνεται από τις ως άνω αρχές ότι θα χορηγηθεί ατομικώς στο τέκνο καθεστώς διεθνούς προστασίας;

____________

1 ΕΕ 2013, L 180, σ. 60.

2 ΕΕ 2011, L 337, σ. 9.