PERSONALDOMSTOLENS DOM

(första avdelningen)

den 26 september 2011

Mål F‑29/06

Andres Arnaldos Rosauro m.fl.

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Tillsättning – Artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som offentliggjorts före den 1 maj 2004 – Sökande som upptagits på förteckningen över godkända sökande före den 1 maj 2006 – Inplacering i lönegrad – Tillämpning av en multiplikationsfaktor understigande 1 – Förlust av befordringspoäng”

Saken:      Talan, som har väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Arnaldos Rosauro och fem andra tjänstemän vid kommissionen, som upptagits i förteckningen över godkända sökande i ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori, för vilka meddelandena om uttagningsprov offentliggjorts före den 1 maj 2004, har yrkat att besluten om att tillsätta dem som tjänstemän i den högre kategorin ska ogiltigförklaras i den del som rör deras inplacering i lönegrad.

Avgörande:      Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Unionsrätten – Principer – Skydd för berättigade förväntningar – Villkor

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad vid rekrytering – En ny tjänstestruktur har införts genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser vad avser placering i lönegrad vid tillsättning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31; bilaga XIII, artikel 2.1)

3.      Tjänstemän – Tjänsteklass – Inrättande av övergångsbestämmelser avseende övergången från det tidigare till det nya karriärsystemet för tjänstemän – Bestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 35; bilaga XIII, artiklarna 2.1 och 8)

4.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad vid rekrytering – Placering i den lönegrad och tjänstegrupp som angavs i meddelandet om uttagningsprov – En ny tjänstestruktur har införts genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser vad avser placering i lönegrad vid tillsättning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31; bilaga XIII, artikel 5.2)

5.      Tjänstemän – Tjänsteklass – Inrättande av övergångsbestämmelser avseende övergången från det tidigare till det nya karriärsystemet för tjänstemän – Bestämmelser om placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45.2; bilaga XIII, artikel 5.2)

6.      Tjänstemän – Lön – Övergångsbestämmelser som är tillämpliga efter att förordning nr 723/2004 har trätt i kraft – Bestämmande av lönegrad och multiplikationsfaktor

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45a; bilaga XIII, artiklarna 2, 5.2, 7 och 8)

7.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad vid rekrytering – En ny tjänstestruktur har införts genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser vad avser placering i lönegrad vid tillsättning

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artiklarna 2.2 och 7.2)

8.      Tjänstemän – Befordran – Byte av tjänstekategori efter internt uttagningsprov

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 45, 45a och 110.1; bilaga XIII, artikel 5)

1.      Rätten att göra anspråk på skydd för berättigade förväntningar tillkommer varje enskild som befinner sig i en situation av vilken det framgår att unionsadministrationen, genom att ge tydliga försäkringar, har väckt grundade förhoppningar. Tydliga, ovillkorliga och samstämmiga uppgifter från en behörig och tillförlitlig källa utgör en sådan försäkran.

Däremot kan ingen med framgång göra gällande att denna princip har åsidosatts om administrationen inte har gett någon tydlig försäkran.

(se punkterna 56 och 57)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 19 mars 2003, Innova Privat–Akademie mot kommissionen, T‑273/01, punkt 26 och där angiven rättspraxis; 11 juli 2007, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, T‑58/05, punkt 96

2.      Vid ändringar av allmänna genomförandebestämmelser och i synnerhet bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna är en ny bestämmelse omedelbart tillämplig på de framtida verkningarna av rättsliga situationer som, även om de inte är definitiva, har uppkommit under den gamla bestämmelsens giltighetstid.

Vad rör interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori medför den omständigheten att en sökande har upptagits i förteckningen över godkända sökande efter urvalsförfarandet endast att denne kan tillsättas i den högre tjänstekategorin. Denna möjlighet saknar med nödvändighet någon som helst status av förvärvad rättighet, eftersom placeringen i lönegrad av en sökande som har godkänts i ett internt uttagningsprov och som finns med i en förteckning över godkända sökande inte kan betraktas slutgiltig, så länge det inte har fattats ett formenligt tillsättningsbeslut.

Detta innebär att även om en tjänsteman har godkänts i ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori före den 1 maj 2004, vilket är den dag då de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft, så medför den omständigheten att denne har upptagits i en förteckning över godkända sökande före detta datum inte en rätt att vid eventuell rekrytering efter denna dag tillsättas i den lönegrad som anges i meddelandet om uttagningsprov, eller motsvarande lönegrad enligt artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, och i enlighet med artikel 31 i de gamla tjänsteföreskrifterna.

En tjänsteman kan nämligen inte göra gällande en förvärvad rättighet om inte de omständigheter varpå rättigheten grundas har uppkommit enligt en viss reglering före ändringen av tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 70–74 och 131)

Hänvisning till

Domstolen: 5 december 1973, SOPAD, 143/73, punkt 8; 10 juli 1986, Licata mot ESK, 270/84, punkt 31

Förstainstansrätten: ovannämnda målet Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, punkterna 52, 58 och 79−81

3.      Enligt artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska den 1 maj 2004, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i samma bilaga, lönegraderna för de tjänstemän som innehar någon av de administrativa ställningar som avses i artikel 35 i tjänsteföreskrifterna få ändrade beteckningar enligt tabellen i samma bestämmelse, i vilken det anges en ny (tillfällig) lönegrad för varje existerande lönegrad.

Det framgår redan av ordalydelsen i artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna att denna bestämmelse endast gäller personer som den 1 maj 2004 redan var tjänsteman och placerade i en av de lönegrader som anges i kolumnen med rubriken ”tidigare lönegrad”.

De lönegrader som förekommer i tabellen i artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är de gamla lönegraderna för tjänstemän som var i tjänst före den 1 maj 2004, vilka omvandlas till de nya tillfälliga lönegraderna. Det enda syftet med artikel 2.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna var att per den 1 maj 2004 döpa om lönegraderna för de personer som var tjänstemän den 30 april 2004. Detta för att den nya karriärstrukturen ska kunna tillämpas på deras fall. Den nya strukturen gäller fullt ut från och med den 1 maj 2006. Förstnämnda bestämmelse är inte tillämplig utom vad avser denna tillfälliga reglering. Bestämmelsen är således inte tillämplig vad rör att bestämma placeringen i lönegrad för tjänstemän som tillsatts i den högre tjänstekategorin under år 2005, med anledning av att de har godkänts i interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som genomförts efter den 1 maj 2004.

(se punkterna 80–82)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: ovannämnda målet Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, punkt 112

Personaldomstolen: 30 september 2010, Luca mot kommissionen, F‑20/06, punkt 91, överklagat till Europeiska unionens tribunal, T‑563/10 P

4.      Vad rör interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori gäller att beslutet om nivån för de tjänster som ska tillsättas och villkoren för att sökande ska tillsättas på dessa tjänster − vilket är ett beslut som den berörda institutionen har fattat med tillämpning av bestämmelserna i de gamla tjänsteföreskrifterna genom att författa meddelandet om uttagningsprov − inte har några verkningar efter den 1 maj 2004, vilket är den dag som unionslagstiftaren bestämt för den nya karriärstrukturens ikraftträdande.

Den omständigheten att den placering i lönegrad för de karriärer som angavs i meddelandena om uttagningsprov avskaffades den 1 maj 2004, när det nya karriärsystemet infördes, medförde att lagstiftaren antog övergångsbestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och i synnerhet artikel 5.2 för att fastställa placeringen i lönegrad av godkända sökande i uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som upptagits i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 men som har övergått till den nya tjänstekategorin efter den 1 maj 2004.

Den placering i lönegrad vid rekrytering som fastställs i artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna motsvarar visserligen inte de lönegrader som angetts i meddelanden om interna uttagningsprov som offentliggjorts före den 1 maj 2004 och denna bestämmelse utgör ett avsteg från regeln i artikel 31 i tjänsteföreskrifterna, vilken överförts från artikel 31 i de tidigare tjänsteföreskrifterna. Artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna utgör emellertid, med hänsyn till dess syfte, en övergångsbestämmelse av speciell karaktär, vilken som sådan, för en viss angiven kategori tjänstemän, kan avvika från den allmänna regeln i artikel 31 i tjänsteföreskrifterna. De inneboende begränsningar som finns i övergången från ett system till ett annat kan nämligen när det gäller tjänstemännens karriär ålägga administrationen att inom vissa gränser tillfälligt avstå från en strikt tillämpning av bestämmelser och gällande principer som normalt sett är tillämpliga på de aktuella situationerna.

(se punkterna 84, 85 och 90)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: ovannämnda målet Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, punkterna 109 och 110

Personaldomstolen: ovannämnda målet De Luca mot kommissionen, punkt 86 och där angiven rättspraxis

5.      Artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna gäller tjänstemän som före den 1 maj 2006 fanns med i en förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori och som också övergått till annan kategori efter den 1 maj 2004. I artikel 45.2 i de gamla tjänsteföreskrifterna föreskrevs att tjänstemän eller andra anställda endast kan övergå till en annan tjänstekategori efter uttagningsprov. Per definition kan det alltså endast handla om interna uttagningsprov. Unionslagstiftaren har således genom att nämna just tjänstemän som finns upptagna i en förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori, velat inrikta sig på sökande som har godkänts i just ett sådant uttagningsprov. Slutsatsen blir därför att artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna endast rör tjänstemän som byter kategori efter ett internt uttagningsprov.

(se punkterna 87 och 88)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 28 oktober 2010, Kay mot kommissionen, F‑113/05, punkterna 52 och 54

6.      I artikel 7.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna föreskrivs att grundmånadslönen för tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004 inte ska förändras på grund av att lönegraderna sistnämnda dag får nya beteckningar enligt artikel 2.1 i samma bilaga. I artikel 7.2 i samma bilaga föreskrivs att för varje tjänsteman ska en multiplikationsfaktor räknas fram per den 1 maj 2004 och att denna faktor ska vara lika med förhållandet mellan den grundmånadslön som betalades till tjänstemannen före den 1 maj 2004 och det tillämpliga belopp som fastställs i artikel 2.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. I artikel 2.3 föreskrivs att lönerna i de nya tillfälliga lönegraderna ska användas som tillämpliga belopp enligt artikel 7 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. Syftet med artikel 7 är således att undvika att den omständigheten att lönegraderna får nya beteckningar leder till några som helst förändringar av grundmånadslönen för de tjänstemän som rekryterats enligt de gamla tjänsteföreskrifterna, och särskilt att undvika att dessa får en otillbörlig vinning.

Eftersom lönegraderna B*3 och B*4 är nya tillfälliga lönegrader, och dessa uttryckligen omnämns i artikel 2.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, kan den lön som gäller för dessa nya tillfälliga lönegrader också räknas fram med hjälp av en multiplikationsfaktor om tjänstemännen i dessa lönegrader har rekryterats före den 1 maj 2004. Anledningen till att artikel 2.2 inte anger någon multiplikationsfaktor för de nya tillfälliga lönegraderna B*3 och B*4 är att dessa två nya tillfälliga lönegrader enligt artikel 2.1 inte motsvarar någon lönegrad i de gamla tjänsteföreskrifterna.

Även om det i fotnot 1 till artikel 2.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna anges att de kursiverade siffrorna motsvarar de löner som betalats ut till tjänstemännen före den 1 maj 2004 och att de enbart anges i informationssyfte och saknar rättslig betydelse, kvarstår ändå faktum att dessa siffror nämns för att de ska kunna användas vid beräkningen av multiplikationsfaktorn. Denna fotnot ger således inte stöd för slutsatsen att det vore olagligt att efter den 1 maj 2004 betala ut samma lön som skulle ha gällt enligt de gamla tjänsteföreskrifterna.

I artikel 2.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna bestäms vidare grundmånadslönen för varje lönegrad och varje löneklass för de nya tillfälliga lönegraderna. Enligt denna bestämmelse, jämförd med artikel 8 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, som reglerar övergången från de tillfälliga lönegraderna till de nya lönegraderna för de två tjänstegrupperna som skapats genom de nya tjänsteföreskrifterna, ska lönerna för olika lönegrader och löneklasser i tjänstegruppen AST vara desamma som för de lönegrader och löneklasser de motsvarar i tjänstegruppen AD.

I artikel 45a i tjänsteföreskrifterna föreskrivs dessutom ett system enligt vilket övergången från tjänstegruppen AST (som ersätter de gamla tjänstekategorierna B, C och D) till tjänstegruppen AD (som ersätter den gamla tjänstekategorin A) från och med den 1 maj 2006 inte längre ska ske genom ett internt uttagningsprov, utan genom ett så kallat godkännandeförfarande där tjänstemannen måste ha genomgått ett internt utbildningsprogram med framgång. I artikel 45a.3 i tjänsteföreskrifterna anges uttryckligen att tillsättningen på en tjänst i tjänstegrupp AD inte ska påverka den lönegrad eller löneklass som tjänstemannen hade vid tidpunkten för tillsättningen.

Med hänsyn till dessa bestämmelser verkar det som att unionslagstiftaren har önskat att övergången till den högre tjänstegruppen ska innebära att den berörde tjänstemannen börjar arbeta som handläggare och att denne ges möjlighet att gå längre i karriären, dock utan att denne får någon omedelbar löneförhöjning.

I de nya tjänsteföreskrifterna föreskrivs således ingen förändring av den berörde tjänstemannens grundlön och detta varken på grund av att tjänsteföreskrifterna träder i kraft eller att nämnde tjänsteman övergår till den högre tjänstegruppen.

Även om det skulle vara så att lagstiftaren genom att anta artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna velat ge en förmån åt tjänstemän som genom ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori bevisat sin förmåga att arbeta i tjänster i den högre tjänstekategorin, har lagstiftaren dock inte velat att denna förmån ska vara mer långtgående än vad som gäller för tjänstemän som, från den 1 maj 2006, godkänns i ett godkännandeförfarande.

I enlighet med artikel 7 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, och med hänsyn till att det inte förekommer uttryckliga bestämmelser med motsatt innebörd i nämnda bilaga, ska lönen för tjänstemän som tillsätts med stöd av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna beräknas på samma sätt som för tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004, det vill säga med hjälp av en multiplikationsfaktor.

(se punkterna 103−113)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 11 maj 2011, Caminiti mot kommissionen, F‑71/09, punkt 46

7.      Rätten till samma lön för anställda hos en och samma arbetsgivare som utför likvärdigt arbete är ett konkret uttryck för den allmänna likabehandlingsprincipen. Personaldomstolen har i uppgift att se till att den principen efterlevs. Denna rätt uttrycks för övrigt i artikel 7 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och i Internationella arbetsorganisationens konvention nr 111.

Principen om likabehandling har åsidosatts när två personkategorier, vilka befinner sig i faktiska och rättsliga situationer som inte uppvisar några väsentliga skillnader, behandlas olika och när olika situationer behandlas lika. Principen om likabehandling kräver således att om två personkategorier befinner sig i faktiska och rättsliga situationer som uppvisar väsentliga skillnader, så ska de behandlas olika.

Vid en jämförelse mellan tjänstemän som godkänts i ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori före den 1 maj 2006 och som tillsatts i den högre kategorin efter den 1 maj 2004, å ena sidan, och personer som godkänts i ett allmänt uttagningsprov och som därmed direkt tillsätts i denna högre kategori, utan att nödvändigtvis ha haft en tjänst i den lägre kategorin, å andra sidan, framgår att tjänstemän i den senare gruppen verkligen erhåller de grundmånadslöner som fatställts i artikel 2.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, utan att någon multiplikationsfaktor behöver tillämpas. Eftersom artikel 7.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna endast föreskriver att en multiplikationsfaktor ska tillämpas på lönen till tjänstemän som rekryterats före den 1 maj 2004, är denna bestämmelse inte tillämplig på den aktuella gruppen personer.

Den omständigheten att tjänstemän i den förstnämnda gruppen godkänns i ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori respektive att tjänstemän i den sistnämnda gruppen godkänns i ett allmänt uttagningsprov utgör emellertid en objektiv faktor som åtskiljer de två grupperna av tjänstemän. Tjänstemännen i den förstnämnda gruppen hade redan tillsatts som tjänstemän i med tillämpning av de gamla tjänsteföreskrifterna och har därefter godkänts i ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori. Tjänstemännen i den sistnämnda gruppen har däremot rekryterats med tillämpning av de nya tjänsteföreskrifterna efter att ha godkänts i ett allmänt uttagningsprov.

Unionslagstiftaren har därför, med tillämpning av sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning, beslutat att behandla de två ovannämnda grupperna av tjänstemän olika. Vad rör den förstnämnda gruppen har lagstiftaren beslutat att tjänstemän som före den 1 maj 2006 godkänts i ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori ska ges en förmånligare behandling genom att göra det möjligt att placera dem i den högre tjänstekategorin fast med samma lönegrad och samma löneklass som de hade i den lägre kategorin, dock utan att detta leder till en omedelbar löneförhöjning. Vad rör den sistnämnda gruppen av tjänstemän, det vill säga tjänstemän som godkänts i ett allmänt uttagningsprov och som rekryterats med tillämpning av de nya tjänsteföreskrifterna har lagstiftaren beslutat att om de rekryteras i lägre lönegrader än dem som gäller för tjänstemän som rekryterats med tillämpning av de gamla tjänsteföreskrifterna för att inneha samma typ av tjänst, ska ingen multiplikationsfaktor tillämpas på deras lön.

(se punkterna 118−123)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 18 september 2008, Angé Serrano m.fl. mot parlamentet, T‑47/05, punkt 142 och där angiven rättspraxis

Personaldomstolen: 30 september 2010, Torijano Montero mot rådet, F‑76/05, punkt 67

8.      Varken artikel 45a i tjänsteföreskrifterna, artikel 5 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna eller någon annan bestämmelse i tjänsteföreskrifterna innehåller några föreskrifter om befordringspoäng som intjänats i en lägre kategori före övergången till en högre kategori, och än mindre om hur sådana poäng ska behandlas. Tjänsteföreskrifterna utgör emellertid det grundläggande juridiska ramverk som ska tillämpas på tjänstemännen och enligt artikel 110.1 i tjänsteföreskrifterna ankommer det på varje institution att anta allmänna genomförandebestämmelser till dessa tjänsteföreskrifter. I dessa genomförandebestämmelser kan det fastställas kriterier som vägleder administrationen när den använder sig av sitt utrymme för skönsmässig bedömning eller ges klargöranden vad rör oklara bestämmelser i tjänsteföreskrifterna. Kommissionen har med tillämpning av artikel 110.1 i tjänsteföreskrifterna antagit allmänna genomförandebestämmelser avseende artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, vad rör befordringsförfarandet.

Den omständigheten att någon tillsätts i en högre lönegrad efter ett internt uttagningsprov ska härvid jämställas med en befordran, varför tjänsteföreskrifternas regler om befordran i egentlig mening är tillämpliga.

Eftersom tillsättning i en högre lönegrad efter ett internt uttagningsprov ska jämställas med en befordran, gäller detta än mer för en tillsättning i en högre tjänstekategori efter ett internt uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori. Övergången till den högre kategorin, vilken medför att tjänstemannen får andra arbetsuppgifter, innebär en befordran och reglerna om befordran är således tillämpliga.

Om befordringspoängen inte skulle raderas för en tjänsteman som tillsätts i en högre tjänstekategori med stöd av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, leder detta till att denne får större möjligheter att befordras, främst med hjälp av poäng som intjänats i dennes gamla kategori, vilket strider mot vad som föreskrivs i artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, enligt vilken en tjänstemäns kvalifikationer med avseende på befordran ska jämföras med kvalifikationerna hos dennes kollegor i samma lönegrad. Det framgår nämligen av denna artikel i tjänsteföreskrifterna att administrationen vid den jämförande bedömningen av kvalifikationerna hos befordringsbara tjänstemän i samma lönegrad ska beakta de befordringspoäng som dessa har intjänat i den berörda lönegraden. De befordringspoäng som en tjänsteman har intjänat före sin övergång till en annan tjänstekategori avser kvalifikationer som denne har uppvisat i en tjänst i en lägre kategori och inom ramen för andra arbetsuppgifter. Dessa poäng gäller således för en befordran till nästa lönegrad i den lägre tjänstekategorin och kan således inte beaktas för befordran till nästa lönegrad i den högre tjänstekategorin, i vilken den berörde ännu inte har visat sina kvalifikationer.

I ett sådant fall skulle en möjlighet att behålla intjänade befordringspoäng leda till att en tjänsteman som placerats i lönegrad med tillämpning av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna genom övergång till en annan tjänstekategori får möjlighet att befordras snabbare än sina kollegor i samma lönegrad, vilka har placerats i den högre kategorin med stöd av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna. Detta skulle strida mot likabehandlingsprincipen, enligt vilken samtliga tjänstemän i samma lönegrad, vid lika kvalifikationer, ska ha samma chans att befordras till den högre lönegraden

Intjänade befordringspoäng ska därför raderas när en tjänsteman tillsätts i den högre kategorin med tillämpning av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 141−143, 146, 147 och 149)

Hänvisning till

Domstolen: 13 december 1984, Vlachos mot domstolen, 20/83 och 21/83, punkterna 22−24

Förstainstansrätten: 20 november 2007, Ianniello mot kommissionen, T‑308/04, punkt 38

Personaldomstolen: 28 juni 2007, Da Silva mot kommissionen, F‑21/06, punkt 75