Skarga wniesiona w dniu 13 października 2008 r. - Ketselidou przeciwko Komisji

(Sprawa F-81/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Zoe Ketselidou (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącej o zmianę sposobu obliczania lat uprawniających do emerytury, które należałoby uwzględnić podczas przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień nabytych w Grecji.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 stycznia 2008 r., w której organ powołujący oddalił wniosek skarżącej o sposobu obliczania lat uprawniających do emerytury, które skarżąca nabyła w ramach pracowniczego programu emerytalnego instytucji Wspólnot Europejskich w następstwie przeniesienia tych uprawnień przez grecki zakład ubezpieczeń społecznych;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________