Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 3. martā iesniedza Efeteio Athinon (Grieķija) – VP, CX, RG, TR u.c./Elliniko Dimosio

(Lieta C-133/21)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Efeteio Athinon (Atēnu apelācijas tiesa, Grieķija)

Pamatlietas puses

Prasītāji: VP, CX, RG, TR u.c.

Atbildētājs: Elliniko Dimosio

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Direktīvas 1999/70/EK 1 4. klauzulu ir saderīgs tāds valsts tiesību akts kā apstrīdētais, ar kuru ir noteikta nevienlīdzīga attieksme darba algas ziņā, kas ir nelabvēlīga noteikta laika darba ņēmējiem Direktīvas 1999/70/EK 1. klauzulas izpratnē, salīdzinot ar salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem, ja vienīgais diferenciācijas kritērijs ir tas, ka viņu līgumu darba devējs kvalificē kā darba līgumu uz noteiktu laiku vai šādi tas ir kvalificēts likumā?

It īpaši, vai ar Direktīvas 1999/70/EK 4. klauzulu ir saderīgs valsts tiesību akts, ar kuru nevienlīdzīga attieksme pret darba ņēmējiem darba algas ziņā ir attaisnota ar faktu, ka viņi darbu veic atbilstoši uz noteiktu laiku noslēgtiem līgumiem, zinot, ka ar viņu darbu tiek apmierinātas darba devēja pastāvīgas un ilgstošas vajadzības?

____________

1 Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV L 175, 43. lpp.).