Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2014 – AY κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-23/11 RENV)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αναπομπή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αναιρέσεως – Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2010 — Συγκριτική εξέταση των προσόντων – Απόφαση περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: AY (εκπρόσωπος: É. Boigelot, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bauer και A. F. Jensen)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου να μην περιλάβει τον προσφεύγοντα στον κατάλογο των προαγομένων στον βαθμό AST 9 υπαλλήλων στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2010 και αίτημα ικανοποιήσεως της προκληθείσας ηθικής βλάβης. Υπόθεση T-167/12 P, αναπεμφθείσα από το Γενικό Δικαστήριο κατόπιν αναιρέσεως. Διατακτικό Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει: 1)    Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.2)    Ο AY φέρει τα δικαστικά έξοδά του σχετικά με τις υποθέσεις F-23/11, T-167/12 P και F-23/11 RENV, καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση F-23/11.3)    Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά έξοδά του σχετικά με τις υποθέσεις T-167/12 P και F-23/11 RENV.