Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 17 oktober 2013 – BF mot revisionsrätten

(Mål F-69/11)1

(Personalmål – Uttagningsförfarande för tillsättning av en tjänst som direktör – Urvalskommitténs rapport – Motivering – Föreligger inte – Tillsättningsbeslutet är rättsstridigt – Villkor)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BF (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska unionens revisionsrätt (ombud: T. Kennedy och J. Vermer, biträdda av D. Waelbroeck)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut att inte utse sökanden till direktör för direktionen för personalresurser och att utse en annan sökande till direktör.

Domslut

Besluten av den 18 november 2010 genom vilka Europeiska unionens revisionsrätt utsåg Z till direktör för direktionen för personalresurser och avslog BF:s ansökan avseende denna tjänst ogiltigförklaras.

Det saknas anledning att pröva Europeiska unionens revisionsrätts begäran om att bilagorna A 7 och A 1 1 i ansökan ska skiljas från handlingarna i målet.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens revisionsrätt ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta BF:s rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 282, 24.9.2011, s. 52.