Жалба, подадена на 12 май 2009 г. - Missir Mamachi di Lusignano/Комисия

(Дело F-50/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Белгия) (представители: F. Di Gianni, R Antonini, avvocati)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Искането за обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, произтичащи от убийството на длъжностно лице на Комисията и това на съпругата му.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) от 3 февруари 2009 г. за отхвърляне на жалба № R/406/08, с която е предявено искане за обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, произтичащи от убийството на Alessandro Missir Mamachi di Lusignano и това на съпругата му, извършено на 18 септември 2006 г. в Рабат, Maроко, където се е намирал по служебни причини,

да се осъди Комисията да заплати в полза на наследниците и правоприемниците на Alessandro Missir Mamachi di Lusignano сумата от 2 552 837,96 EUR, съответстваща на 26 годишни заплати на убитото длъжностно лице, които следва да се преизчислят в зависимост от кариерните перспективи на същото (както що се отнася до автоматичните повишения, така и до очакваните повишения в степен), като обезщетение за имуществените вреди,

да се осъди Комисията да заплати в полза на законните наследници и правоприемници на Alessandro Missir Mamachi di Lusignano сумата от 250 000,00 EUR като обезщетение за неимуществените вреди, претърпени от жертвата преди смъртта ѝ,

да се осъди Комисията да заплати в полза на законните наследници и правоприемници на Alessandro Missir Mamachi di Lusignano сумата от 1 276 512,00 EUR като обезщетение за неимуществените вреди, претърпени в качеството им на деца на жертвата и свидетели на нейното трагично убийство,

да се осъди Комисията да заплати в полза на Livio Missir Mamachi di Lusignano сумата от 212 752,00 EUR като обезщетение за неимуществените вреди, претърпени в качеството му на баща на жертвата,

да се осъди Комисията да заплати компенсаторните и мораторни лихви, натрупани междувременно,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски

____________