Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 20. juuli 2016. aasta määrus – Hoeve versus komisjon

(kohtuasi F-46/14)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused – Ülekandmine liidu pensioniskeemi – Staažilisa ettepanek – Vastuvõetamatuse vastuväide – Mõiste „huve kahjustav akt“ – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roelof-Jan Wino Hoeve (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G Gattinara, hiljem G Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsus hageja pensioniõiguste ülekandmise kohta liidu pensioniskeemi, mille puhul kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid.

Resolutsioon

Jätta hagiavaldus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Roelof-Jan Wino Hoeve kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 212, 7.7.2014, lk 47.