Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. októbra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rajonen săd – Nesebar – Bulharsko) – „S. V.“ OOD/E. Ts. D.

(vec C-485/21)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľov – Smernica 93/13/EHS – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Článok 2 písm. b) – Pojem ‚spotrebiteľ‘ – Článok 2 písm. c) – Pojem „predajca alebo dodávateľ“ – Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom bytu v budove v spoluvlastníctve – Rôzne druhy právnych vzťahov týkajúce sa správy a údržby tejto budovy – Rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o postavenie spotrebiteľa, podľa právnych predpisov členského štátu medzi spoluvlastníkmi, ktorí uzatvorili individuálnu zmluvu o výkone správy a údržby spoločných priestorov takej budovy, a spoluvlastníkmi, ktorí takúto zmluvu neuzavreli)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rajonen săd – Nesebar

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „S. V.“ OOD

Žalovaný: E. Ts. D.

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 1 a článok 2 písm. b) a c) smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

sa má vykladať v tom zmysle, že:

fyzická osoba, ktorá je vlastníkom bytu v budove v spoluvlastníctve, sa má považovať za „spotrebiteľa“ v zmysle tejto smernice, ak uzatvorí zmluvu so správcom na účely výkonu správy a údržby spoločných priestorov tejto budovy, pokiaľ tento byt nepoužíva na účely, ktoré patria výlučne do jej obchodu, podnikania alebo povolania. Okolnosť, že časť plnení, ktoré tento správca poskytuje na základe tejto zmluvy, vyplýva z potreby dodržania osobitných požiadaviek v oblasti bezpečnosti a územného plánovania stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch, nemôže vylúčiť uvedenú zmluvu z pôsobnosti uvedenej smernice,

v prípade, že je zmluva o výkone správy a údržby spoločných priestorov budovy v spoluvlastníctve uzavretá medzi správcom a zhromaždením vlastníkov alebo spoločenstvom vlastníkov tejto budovy, môže sa fyzická osoba, ktorá je vlastníkom bytu v tejto budove, považovať za „spotrebiteľa“ v zmysle smernice 93/13, pokiaľ ju možno kvalifikovať ako „zmluvnú stranu“ tejto zmluvy a pokiaľ nevyužíva tento byt výlučne na účely súvisiace s obchodom, podnikaním alebo povolaním.

____________

1 Ú. v. EÚ C 412, 11.10.2021.