USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(prvního senátu)

2. srpna 2016

Věc F‑146/12

Anne Mommer

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převod nároků na důchod nabytých v jiných důchodových systémech do důchodového systému Unie – Návrh na započtení příspěvkových let – Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení – Zjevná nepřípustnost žaloby“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Anne Mommer domáhá zejména zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 16. února 2012, kterým Evropská komise na její žádost s konečnou platností určila počet příspěvkových let uznaných v důchodovém systému Unie vyplývajících z převodu nároků na důchod, které před nástupem do funkce do služebního poměru u Unie nabyla v jiných důchodových systémech.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Akt, který nepříznivě zasahuje do právního postavení – Pojem – Návrh na započtení příspěvkových let za účelem převodu nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru u Unie do systému Unie – Vyloučení

(Služební řád, čl. 91 odst. 1)

Návrh na započtení příspěvkových let, oznámený úředníku na jeho žádost, za účelem převodu nároků na důchod nabytých v rámci jiného systému do důchodového systému Evropské unie nemá závazné právní účinky, které by bezprostředně a okamžitě ovlivňovaly právní situaci jeho příjemce tím, že by podstatným způsobem měnily jeho právní postavení. Nelze jej tudíž kvalifikovat jako akt nepříznivě zasahující do právního postavení ve smyslu čl. 91 odst. 1 služebního řádu.

(viz bod 18)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjerji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, bod 73; Komise v. Cochi a Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, bod 65, a Teughels v. Komise, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 69