BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 9 december 2013

Mål F‑3/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Artikel 72 i tjänsteföreskrifterna – Kommissionens beslut att inte bevilja ersättning med 100 % för sökandens utlägg för sjukvårdskostnader – Förfarandets längd – Talan om skadestånd  – Uppenbart att talan till viss del ska avvisas och till viss del ska ogillas”

Saken:      Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, tillämplig på Euratomfördraget med stöd av artikel 106a, i vilken Luigi Marcuccio har yrkat ersättning för den skada han anser sig ha lidit på grund av att det administrativa förfarande avseende den ansökan han tillställde Europeiska kommissionen den 25 november 2002 för att erhålla ersättning med 100 % för sina utlägg för sjukvårdskostnader i  enlighet med artikel 72 i Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) har tagit orimligt lång tid.

Avgörande:      Det är uppenbart att talan delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundad. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar – Åsidosättande av motiveringsskyldigheten – Unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar – Föreligger inte

(Artikel 340, andra stycket FEUF)

Åsidosättande av motiveringsskyldigheten innebär inte att förutsättningarna för att unionen ska bli utomobligatoriskt skadeståndsansvarig är uppfyllda.

(se punkt 33)

Hänvisning till

Tribunalen: 20 november 2012, Marcuccio mot kommissionen, T‑491/11 P, punkt 21, och där angiven rättspraxis