Talan väckt den 31 juli 2007 - Braun-Neumann mot Europaparlamentet

(Mål F-79/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Tyskland) (ombud: advokaten P. Ames)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förplikta svaranden att retroaktivt från och med den 1 augusti 2004 till sökanden betala resterande del av den efterblivandepension som skall utgå med anledning av dennes makas, Gisela Mandt, född Neumann, död den 25 juli 2004, till ett belopp om 1 670,84 euro per månad inklusive ränta som motsvarar Europeiska centralbankens utlåningsfacilitet plus 3 procent, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europaparlamentet har tillerkänt sökanden 50 procent efterblivandepension i egenskap av änkeman efter Gisela Mandt, född Neumann. Sökanden har begärt att hela efterlevandepensionen skall betalas ut.

Sökanden har väckt talan mot parlamentets beslut att beakta den avlidnes andra äktenskap trots att Bayerischer Oberste Landesgericht i sitt beslut av den 11 oktober 1999 inte erkände den dom om äktenskapsskillnad avseende det första äktenskapet, som Tribunal de première instance i Namur meddelade den 6 september 1995. Sökanden har således anfört att han är den ende efterlevande maken, eftersom den avlidnes andra äktenskap med Wolfgang Mandt inte var rättsenligt.

____________