Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Efeteio Athinon (Řecko) dne 3. března 2021 – VP, CX, RG, TR a další v. Elliniko Dimosio

(Věc C-133/21)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Efeteio Athinon (Odvolací soud v Aténách, Řecko)

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: VP, CX, RG, TR a další

Odpůrce: Elliniko Dimosio

Předběžné otázky

Je s ustanovením 4 směrnice 1999/70/ES1 slučitelná taková vnitrostátní právní úprava, jako je sporná právní úprava, která ukládá nerovné platové zacházení na úkor zaměstnanců se smlouvou na dobu určitou, a to ve smyslu ustanovení 1 směrnice 1999/70/ES, ve srovnání se srovnatelným zaměstnancem na dobu neurčitou, kde jediným rozlišujícím kritériem je skutečnost, že jejich smlouva je zaměstnavatelem nebo ze zákona kvalifikována jako pracovní smlouva na dobu určitou?

Je s ustanovením 4 směrnice 1999/70/ES slučitelná zejména taková vnitrostátní právní úprava, která odůvodňuje nerovné platové zacházení se     zaměstnanci z důvodu skutečnosti, že tito zaměstnanci vykonávali svou práci     na základě smluv na dobu určitou, s vědomím skutečnosti, že jejich práce splňuje stálé a trvalé potřeby zaměstnavatele?

____________

1 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43).