Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Bremen (Saksamaa) 16. veebruaril 2021 – DM versus CTS Eventim AG & Co. KGaA

(kohtuasi C-96/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Bremen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: DM

Kostja: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2011/83/EL1 artikli 16 punkti l tuleb tõlgendada nii, et tarbija õigus lepingust taganeda on välistatud, kui ettevõtja ei osuta tarbijale vaba aja veetmisega seotud teenust vahetult, vaid müüb tarbijale sellise teenuse kasutamise õiguse?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT 2011, L 304, lk 64).