2011 m. liepos 28 d. Tribunal Constitucional, Madridas (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Stefano Melloni - kita šalis: Ministerio Fiscal

(Byla C-399/11)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Constitucional

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Baudžiamoji byla prieš: Stefano Melloni

Kita šalis: Ministerio Fiscal

Prejudiciniai klausimai

Ar Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR1 galiojančios redakcijos pagal Pagrindų sprendimą 2009/299/TVR2 4 a straipsnio 1 dalį reikia aiškinti kaip draudžiančią šioje nuostatoje nurodytais atvejais nacionaliniams teismams nustatyti Europos arešto orderio vykdymo sąlygą, kad tam tikras nuosprendis galėtų būti peržiūrėtas tam, kad būtų užtikrintos suinteresuotojo asmens gynybos teisės.?

Tuo atveju, jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 4 a straipsnio 1 dalis atitinka reikalavimus, kylančius iš teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, numatytos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, bei iš šios chartijos 48 straipsnio 2 dalyje garantuojamos teisės į gynybą?

Tuo atveju, jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal Chartijos 53 straipsnį, sistemiškai aiškinamą atsižvelgiant į Chartijos 47 ir 48 straipsniuose įtvirtintas teises, valstybei narei leidžiama nustatyti asmens, nuteisto jam nedalyvaujant, perdavimo sąlygą, kad prašančioje valstybėje narėje nuosprendis galėtų būti peržiūrėtas, taip suteikiant šioms teisėms didesnę apsaugą nei numatyta pagal Europos Sąjungos teisę, siekiant išvengti šios valstybės narės Konstitucijoje įtvirtintą pagrindinę teisę aiškinti ribojančiai ar varžančiai?

____________

1 - 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).

2 - 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime.