Talan väckt den 24 juli 2006 - Duyster mot kommissionen

(Mål F-80/06)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (ombud: advokaten W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ta upp talan till sakprövning eller, i andra hand, ta upp delar av talan till sakprövning,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 22 december 2005 och den 11 maj 2006 eller, i andra hand, delvis ogiltigförklara dessa beslut,

fastställa att det inte finns någon rättsregel som hindrar sökanden att, med åberopande av artikel 2 av de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 42 a i tjänsteföreskrifterna om föräldraledighet, begära att hennes föräldraledighet skall dras in,

fastställa att svaranden inte har framfört något giltigt argument eller någon giltig rättslig grund som motsäger slutsatsen att sökanden befinner sig i aktiv tjänst,

fastställa att svaranden inte har framfört något argument till stöd för att sökanden skall fråntas de förmåner som är förbundna med aktiv tjänstgöring,

i andra hand fastställa att det inte finns någon rättsregel som hindrar svaranden från att företa en intresseavvägning, från att tillämpa artikel 2.4 i de allmänna genomförandebestämmelserna och från att fatta ett beslut på den grunden avseende indragandet av sökandens föräldraledighet,

i vart fall delvis bifalla en eller flera av de ovan angivna yrkandena,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för rättsligt biträde i samband med det beslut som meddelades efter sökandens begäran av den 6 december 2005.

Grunder och huvudargument

Sökanden har i mål F-51/051 och F-18/062 redan ifrågasatt omständigheten att kommissionen först ansett henne som varande föräldraledig under perioden den 1 november 2004 till den 30 april 2005 och sedan i en skrivelse av den 17 november fastställt början på föräldraledigheten till den 8 november 2004.

Den 6 december 2005 framställde sökanden en begäran som huvudsakligen grundade sig på artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna och på vad som föreskrivs i de allmänna genomförandebestämmelserna om föräldraledighet. Sökanden begärde att den föräldraledighet som avsågs i skrivelsen från tillsättningsmyndigheten skulle återkallas. Den 22 december 2005 avvisade tillsättningsmyndigheten sökandens begäran. Den 14 februari 2006 anförde sökanden klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna mot beslutet av den 22 december 2005. I beslut den 16 maj 2006 - vilket endast omfattade några rader - avvisades klagomålet av tillsättningsmyndigheten.

Till stöd för sin talan mot besluten om avvisning åberopar sökanden främst att: i) felaktiga faktiska omständigheter har legat till grund för besluten, ii) artikel 90.1 och 90.2 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts, såväl beträffande bestämmelsens syfte som dess innehåll, iii) det förekommer motsägelser, iv) besluten saknar tydlighet och klarhet v) artikel 42 a i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts, såväl beträffande bestämmelsens syfte som dess innehåll, vi) artikel 2 i genomförandebestämmelserna har åsidosatts, såväl beträffande bestämmelsens syfte som dess innehåll, vii) rättspraxis har åsidosatts, viii) artikel 25 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts, såväl beträffande bestämmelsens syfte som dess innehåll, ix) proportionalitetsprincipen, principen om berättigade förväntningar, likabehandlingsprincipen, rättssäkerhetsprincipen, principen om intresseavvägning, arbetsgivarens skyldighet att underrätta arbetstagaren samt principen om god förvaltningssed har åsidosatts, x) det saknas bevis för tillsättningsmyndighetens påstående att sökandens begäran redan utgör en del av mål F-51/05.

Sökanden anför även argument till stöd för ett bifall till hennes talan i sak. Sökanden gör huvudsakligen gällande att det föreligger ett nytt läge vilket gör det möjligt att framställa en ny begäran (med retroaktiv verkan), och har åberopat innehållet och syftet med artikel 42 a i tjänsteföreskrifterna, innehållet i de allmänna genomförandebestämmelserna - i synnerhet artikel 2.4, artiklarna 35, 36, 59 och 62 i tjänsteföreskrifterna samt de ovan angivna rättsprinciperna.

____________

1 - EUT C 217, 3.9.2005 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-249/05 och överfördes till Europeiska gemenskapernas personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005).

2 - EUT C 154, 1.7.2006.