Žaloba podaná dne 26. května 2010 - Adriaansen v. EIB

(Věc F-35/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Mary Lucie Adriaansen (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: A.-M. Schmit, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EIB, kterým se zamítá poskytnout žalobkyni informace o výši nároku jejího bývalého manžela na důchod.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí EIB ze dne 18. března 2010;

uložit EIB náhradu nákladů řízení;

nařídit předběžný výkon rozsudku, který má být vydán, bez ohledu na podání kasačního opravného prostředku a bez nutnosti složit jistotu;

vyhradit žalobkyni právo uplatňovat jakákoli další práva, vznášet jakékoli další nároky, a předkládat jakékoli žalobní důvody, či žaloby.

____________