Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 czerwca 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga odszkodowawcza - Dostęp administracji do mieszkania służbowego urzędnika - Poszanowanie miru domowego i życia prywatnego)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciele: adwokat G. Cipressa, następnie adwokaci G. Cipressa i L. Mansullo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek skarżącego, po pierwsze, o naprawienie szkody, jaką miał on ponieść w związku z wtargnięciem osób upoważnionych przez Komisję do jego mieszkania służbowego w Luandzie w dniu 8 kwietnia 2002 r. i po drugie, o przekazanie kopii zdjęć zrobionych podczas tego wydarzenia i zniszczenie wszystkich dokumentów z nim związanych

Sentencja wyroku

Komisja Europejska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz L. Marcuccia kwoty 5000 EUR.

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 września 2008 r. w zakresie, w jakim oddalono wniosek L. Marcuccia z dnia 24 kwietnia 2008 r., w którym domagał się on przekazania zdjęć, zniszczenia zdjęć i przekazania informacji dotyczących tego zniszczenia.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa poza własnymi kosztami jedną czwartą kosztów poniesionych przez L. Marcuccia.

L. Marcuccio pokrywa trzy czwarte własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 205 z 29.8.2009, s.48.