Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Ireland la 27 iulie 2011 - Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh/Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

(Cauza C-398/11)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Ireland

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Pârât: Minister for Social and Family Affairs, Attorney General

Întrebările preliminare

Directiva 2008/94/CE1 se aplică situației reclamanților, având în vedere articolul 1 alineatul (1) din directivă și faptul că în dreptul irlandez pierderea prestațiilor de pensie la care au dreptul reclamanții nu reprezintă o creanță împotriva angajatorului de care aceștia s-ar putea prevala în fața administratorului special sau în cadrul oricărei forme de lichidare a angajatorului și nu furnizează niciun alt temei juridic pentru a acționa împotriva angajatorului în împrejurările speței?

Pentru a stabili dacă statul și-a îndeplinit sau nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 8, instanța națională poate lua în considerare pensia de stat de tip contributiv pe care o vor primi reclamanții (independent de sistemul de asigurări sociale la nivel de întreprindere) și să compare (a) cuantumul total al pensiei de stat și cuantumul pensiei pe care reclamanții o vor primi sau o pot primi în mod efectiv de la sistemul de asigurări sociale la nivel de întreprindere la care sunt afiliați cu (b) cuantumul total al pensiei de stat de tip contributiv și cuantumul drepturilor la pensie dobândite de fiecare dintre reclamanți la data lichidării sistemului, care fusese conceput astfel încât pentru stabilirea nivelului prestațiilor de pensie solicitate de reclamanți să se ia în considerare pensia de stat?

În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a doua întrebare, cuantumurile pe care reclamanții le pot primi în mod efectiv sunt suficiente pentru a considera că statul și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 8?

În vederea aplicării articolului 8 din directivă, trebuie să se stabilească existența unei legături de cauzalitate între pierderea de către reclamanți a prestațiilor de pensie și insolvența angajatorului lor, pe lângă faptul că (i) sistemul de asigurări sociale este subfinanțat la data intrării în insolvență a angajatorului și (ii) insolvența angajatorului înseamnă că acesta nu dispune de resursele necesare pentru a plăti la sistemul de asigurări sociale contribuții suficiente astfel încât să se asigure plata integrală a prestațiilor de pensie ale afiliaților (angajatorul nefiind obligat să procedeze astfel în cazul în care sistemul se află în lichidare)?

Măsurile adoptate de Irlanda menționate anterior sunt conforme cu obligațiile impuse de directivă, având în vedere factorii sociali, comerciali și economici luați în considerare de Irlanda la momentul la care a revizuit protecția acordată prin sistemul de asigurări sociale ca urmare a Hotărârii Robins (astfel cum reiese din mărturia depusă de Orlaigh Quinn) și în special având în vedere "necesitatea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate în cadrul Comunității", la care se face trimitere în considerentul (3) al directivei?

Situația economică (astfel cum este descrisă în mărturiile depuse de Colm McCarthy, Phillip Lane și Kevin Cardiff) constituie într-o măsură suficientă o situație excepțională pentru a justifica un nivel mai scăzut de protecție a intereselor reclamanților decât cel care s-ar fi impus și, în cazul unui răspuns afirmativ, care este nivelul scăzut de protecție admisibil?

În ipoteza unui răspuns negativ la cea de a doua întrebare, faptul că măsurile adoptate de stat după pronunțarea Hotărârii Robins nu au permis ca reclamanții să primească mai mult de 49 % din valoarea prestațiilor de pensie care le reveneau în temeiul sistemului de asigurări sociale la nivel de întreprindere constituie în sine o încălcare gravă de către stat a obligațiilor care îi revin, care dă dreptul reclamanților să pretindă repararea prejudiciului (fără a mai fi necesar ca aceștia să demonstreze în mod separat că măsurile adoptate de stat după pronunțarea Hotărârii Robins au constituit o încălcare gravă și evidentă a obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 8 din directivă)?

____________

1 - Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului (JO L 283, p. 36).