Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2010 r. -Moschonaki przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chrysanthe Moschonaki (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie uwzględnienia kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki bibliotecznej i nakazanie Komisji zapłaty kwoty pieniężnej tytułem naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 30 września 2009 r., w której organ ten odmówił uwzględnienia kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki bibliotecznej w DGT.D.3, którą skarżąca wysłała w następstwie opublikowania ogłoszenia o wakacie COM/2009/1379;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 31 marca 2010 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącą w dniu 28 grudnia 2009 r. na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

zasądzenie na rzecz skarżącej odszkodowania w wysokości 30000 EUR za poniesione szkodę i krzywdę;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________