28. juulil 2006 esitatud hagi -Vereecken versus komisjon

(Kohtuasi F-86/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Marc Vereecken (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Esimese võimalusena:

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, koos ametisse nimetava asutuse keeldumisega kanda hageja ametnike nimekirja, kes edutati 2005. aasta edutamise käigus palgaastmele A*9 - see keeldumine tuleneb kaudselt 23. novembri 2005. aasta haldusteatest - ning koos hageja 2003. ja 2005. aasta karjääriarengu aruannetega;

sedastada ametisse nimetava asutuse jaoks vaidlustatud otsuste tühistamisega kaasnevad tagajärjed ja eelkõige hageja edutamine palgaastmele A*9 tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2005.

Teise võimalusena:

kohustada kostjat tunnistama hageja tema järgmise edutamise käigus edutatavaks palgaastmele A*9;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud kahju eest, mis tuleneb asjaolust, et teda ei edutatud palgaastmele A*9 alates 1. märtsist 2005;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest, mis tuleneb aastate 1997-1999 hindamisaruannete koostamata jätmisest ning aastate 1999-2001 hindamisaruande ning 2003. ja 2004. aasta karjääriarengu aruannete viivitusega koostamisest.

Igal juhul

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm väidet, mis on väga sarnased sama hageja poolt kohtuasjas F-17/061 esitatud hagiavalduse esimesele, kolmandale ja neljandale väitele.

____________

1 - ELT C 96, 22.4.2006, lk 39.