Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 25. junija 2021 - ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association mednarodno nepridobitno združenje – IvoG – belgijskega prava in Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Automobiles PEUGEOT SA in PSA Automobiles SA

(Zadeva C-390/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: ADPA European Independent Automotive Data Publishers Association mednarodno nepridobitno združenje – IvoG – belgijskega prava in Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Toženi stranki: Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se predpisi poglavja XIV Uredbe (EU) 2018/8581 (člen 61 in naslednji, vključno s Prilogo X) uporabljajo tudi za take modele vozil, ki so bila v skladu z Uredbo (ES) št. 715/20072 prvič homologirana že pred 1. septembrom 2020?

Če je odgovor na to vprašanje nikalen, dodatno:

Ali se v zvezi z navedenimi „izrabljenimi motornimi vozili“ in za odmero pristojbin še vedno uporablja poglavje III Uredbe (ES) št. 715/2007, zlasti člen 7 Uredbe (ES) št. 715/2007?

Ali pojem „dostop“ do navedenih informacij, ki ga morajo v skladu s členom 61(1) Uredbe (EU) 2018/858 omogočati proizvajalci, zajema pooblastilo izdajateljev tehničnih informacij v skladu s členom 3, točka 45, Uredbe (EU) 2018/858, da te informacije uporabljajo za naloge, povezane z njihovim poslovanjem, v poprodajni dobavni verigi, ali pa se za tako pooblastilo za uporabo zahteva ločen dogovor o dovoljenju za uporabo in ponovno izdajo, ki nato glede na plačilo, ki ga v tem smislu zahteva proizvajalec, ne spada na področje uporabe člena 63 Uredbe (EU) 2018/858?

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje nikalen in se za izrabljena motorna vozila uporablja poglavje III Uredbe (ES) št. 715/2007, dodatno:

Ali pojem „dostop“ do navedenih informacij, ki ga morajo v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 omogočati proizvajalci, zajema pooblastilo izdajateljev tehničnih informacij v skladu s členom 3, točka 15, Uredbe (ES) št. 715/2007, da te informacije uporabljajo za naloge, povezane z njihovim poslovanjem, v poprodajni dobavni verigi, ali pa se za tako pooblastilo za uporabo zahteva ločen dogovor o dovoljenju za uporabo in ponovno izdajo, ki nato glede na plačilo, ki ga v tem smislu zahteva proizvajalec, ne spada na področje uporabe člena 7 Uredbe (ES) 715/2007?

Ali je treba pojem „primerne in sorazmerne pristojbine“ v skladu s členom 63(1), prvi stavek, Uredbe (EU) 2018/858 razlagati tako, da mora proizvajalec vse neodvisne izvajalce v skladu s členom 3, točka 45, Uredbe (EU) 2018/858 pri odmeri pristojbin obravnavati enako ne glede na njihovo zadevno poslovno dejavnost?

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje nikalen in se za izrabljena motorna vozila uporablja poglavje III Uredbe (ES) št. 715/2007, dodatno:

Ali je treba pojem „primerne in sorazmerne pristojbine“ v skladu s členom 7(1), prvi del povedi, Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati tako, da mora proizvajalec vse neodvisne izvajalce v skladu s členom 3, točka 15, Uredbe (EU) št. 715/2007 pri odmeri pristojbin obravnavati enako ne glede na njihovo zadevno poslovno dejavnost?

Če je odgovor na tretje vprašanje za predhodno odločanje nikalen:

Ali je treba pojem „primerne in sorazmerne pristojbine“ v skladu s členom 63(1), prvi stavek, Uredbe (EU) 2018/858 razlagati tako, da se smejo s pristojbino načeloma kriti le stroški proizvajalca?

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje nikalen in se za izrabljena motorna vozila uporablja poglavje III Uredbe (ES) št. 715/2007, dodatno:

Ali je treba pojem „primerne in sorazmerne pristojbine“ v skladu s členom 7(1), prvi del povedi, Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati tako, da se smejo s pristojbino načeloma kriti le stroški proizvajalca?

____________

1     Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL 2018, L 151, str. 1).

2     Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL 2007, L 171, str. 1).