Tožba, vložena 17. septembra 2007 - Evraets proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-92/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Pascal Evraets (Lambusart, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), s katero je bil objavljen seznam uradnikov, ki so v napredovalnem obdobju 2006 napredovali v naziv AST 4, ker Komisija tožeče stranke v napredovalnem obdobju 2006 ni izbrala za napredovanje in ker ime tožeče stranke ni bilo uvrščeno na seznam uradnikov, ki so napredovali;

po potrebi, razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 6. junija 2007 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je 16. februarja 2007 vložila tožeča stranka na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (Kadrovski predpisi);

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, nekdanji začasni uslužbenec, ki je bil od 16. aprila 2004, potem ko je uspešno opravil notranji natečaj, imenovan za uradnika z nazivom AST 3, ni izpolnil pogojev za napredovanje v napredovalnem obdobju 2006, ker ni dokazal svoje sposobnosti delati v tretjem jeziku, v skladu s členom 45(2) Kadrovskih predpisov.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, prvi izmed njih je kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov in nezakonitost člena 10(5) Splošnih določb za izvajanje (SDI) člena 45 Kadrovskih predpisov. Tožeča stranka trdi, da bi lahko na podlagi člena 45(1), ki za napredovanje določa dve leti delovne dobe, napredovala 16. aprila 2006, kar je pred začetkom veljavnosti zahteve, da je treba dokazati sposobnost delati v tretjem jeziku. Člen 11 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom namreč določa, da se člen 45(2) ne uporablja za napredovanja pred 1. majem 2006. Komisija naj bi s tem, da je od tožeče stranke zahtevala sposobnost delati v tretjem jeziku, ker naj bi na podlagi člena 10(5) SDI napredovala šele 1. maja 2006, kršila člen 45(1) Kadrovskih predpisov.

Drugi tožbeni razlog je obstoj neenakega obravnavanja in nezakonitosti na eni strani člena 11 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in na drugi strani člena 1(1) Skupne ureditve postopka izvajanja člena 45(2) Kadrovskih predpisov, ki jo je 19. julija 2006 sprejela Komisija. Tožeča stranka med drugim zatrjuje, da so bili uradniki, ki so bili zaposleni med 15. aprilom 2004 in 30. aprilom 2004, zaposleni na podlagi enakih določb kadrovskih predpisov kot uradniki, zaposleni pred 15. aprilom 2004, torej pred začetkom veljavnosti člena 45(2) Kadrovskih predpisov. Člen 11 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in člen 1(1) Skupne ureditve postopka izvajanja člena 45(2) Kadrovskih predpisov naj bi bila zato, ker sta za uradnike, ki so bili zaposleni med 15. in 30. aprilom 2004, določila strožje pogoje za napredovanje kot za uradnike, ki so bili zaposleni pred 15. aprilom 2004, diskriminatorna. Poleg tega tožeča stranka poudarja, da se v skladu s členom 5(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom poznavanje tretjega jezika ne zahteva zaradi prvega napredovanja uradnikov, ki so bili zaposleni po 1. maju 2004, prej pa so bili začasni uslužbenci. Torej bi bilo od uradnikov, ki so bili, kot trdi tožeča stranka, imenovani pred navedenim datumom, nezakonito zahtevati znanje tretjega jezika.

Tretji tožbeni razlog je kršitev načel dobrega upravljanja, učinkovitosti in zaupanja v pravo. Tožeča stranka med drugim zatrjuje, da Komisija pri izvajanju člena 45(2) Kadrovskih predpisov naj ne bi dokazala vso potrebno skrbnost in naj ne bi izpolnila legitimnih pričakovanj uradnikov, upravičenih do napredovanja v napredovalnem obdobju 2006. Komisija predvsem naj ne bi sprejela ustreznih prehodnih določb in naj ne bi pravočasno sprejela ukrepov, ki so potrebni, da se tožeči stranki omogoči, da se nauči tretji jezik in da tako izpolni pogoje za napredovanje.

____________