Жалба, подадена на 1 април 2021 г. от Ryanair DAC срещу решението, постановено от Общия съд (десети разширен състав) на 17 февруари 2021 г. по дело T-238/20, Ryanair/Комисия

(Дело C-209/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Ryanair DAC (представители: E. Vahida и F. C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, и V. Blanc, avocate)

Други страни в производството: Европейска комисия, Френска република, Кралство Швеция

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда да:

отмени обжалваното съдебно решение;

на основание на членове 263 и 264 ДФЕС да обяви невалидността на Решение C(2020) 2366 final на Комисията от 11 април 2020 г. относно държавна помощ SA.56812 (2020/N) – Швеция – COVID-19: Схема за гарантиране на заеми в полза на авиокомпаниите; и

да осъди Комисията да понесе направените от нея съдебни разноски, както и да заплати съдебните разноски, направени от Ryanair, като разпореди на встъпилите страни в производството пред първата съдебна инстанция и в настоящото производство по обжалване (ако има такива) да понесат направените от тях съдебни разноски;

при условията на евентуалност:

да отмени обжалваното съдебно решение;

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и

да не се произнася по разноските в производството пред първата съдебна инстанция и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва пет основания.

Първо, Общият съд нарушил правото на ЕС, като отхвърлил довода на жалбоподателя, че е необосновано нарушен принципът за недопускане на дискриминация.

Второ, Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото и изопачил фактите, що се отнася до довода на жалбоподателя относно свободното движение на услуги.

Трето, Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото, като отказал да приложи критерия за претегляне на интересите.

Четвърто, Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото и изопачил фактите, що се отнася до пропуска на Комисията да изложи мотиви.

Пето, Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото и изопачил фактите, що се отнася до пропуска на Комисията да открие официалната процедура по разследване.

____________