Skarga wniesiona w dniu 3 października 2008 r. - Ackerman i in. przeciwko EBI

(Sprawa F-79/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Lucie Ackerman (Strasburg, Francja) i inni (przedstawiciel: L. Lévi, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie informacji o emeryturze skarżących za miesiąc luty 2008 r., w zakresie w jakim stosują one roczną korektę za rok 2007 z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r. zamiast od 1 lipca 2007 r. i w konsekwencji obciążenie EBI wypłatą wyrównania emerytury stosując roczną korektę za rok 2007, wyrównania będącego konsekwencją zastosowania rocznej korekty za rok 2007 względem kwot emerytury, które będą wypłacane od stycznia 2009 r. i odsetek za zwłokę od należnych kwot wyrównań aż do całkowitej wypłaty należnych sum.

Żądania strony skarżącej

Uchylenie informacji o emeryturze skarżących za miesiąc luty 2008 r., w zakresie w jakim stosują one roczną korektę za rok 2007 z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r. zamiast od 1 lipca 2007 r. i w razie konieczności stwierdzenie nieważności pisma z dnia 13 lutego 2008 r., które strona pozwana skierowała do skarżących;

Obciążenie strony pozwanej wypłatą (i) wyrównania emerytury stosując roczną korektę za rok 2007 lub podwyżki Europejskiego 2,2 % za okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.; (ii) wyrównania będącego konsekwencją zastosowania rocznej korekty za rok 2007 względem kwot emerytury, które będą wypłacane od stycznia 2009 r.; (iii) odsetek za zwłokę od należnych kwot wyrównań aż do całkowitej wypłaty należnych sum; wysokość stawki odsetek za zwłokę powinna być obliczona według stawki rocznej równej stawce ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, powiększonej o 3 punkty;

obciążenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego kosztami postępowania.

____________