Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 28. května 2021 – A1 a A2 v. I

(Věc C-352/21)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Žalobci: A1 a A2

Žalovaný: I

Předběžná otázka

Musí být čl. 15 odst. 5 nařízení Brusel I1 ve spojení s čl. 16 odst. 5 tohoto nařízení vykládán v tom smyslu, že kasko pojištění rekreačních plavidel, která nejsou využívána pro obchodní účely, spadá do rámce výjimky stanovené v čl. 16 odst. 5 tohoto nařízení, a že je tedy pojistná smlouva, která obsahuje dohodu o volbě soudu, jež se odchyluje od pravidla zakotveného v článku 11 tohoto nařízení, platná podle čl. 15 odst. 5 tohoto nařízení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř . věst. 2012, L 351, s. 1).