Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 26 maj 2008 - Braun-Neumann mot parlamentet

(Mål F-79/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Efterlevandepension - Utbetalning med 50 procent på grund av att det finns en andra efterlevande make - Avvisning - Den omständigheten att klagomål anförts för sent - Rättegångshinder som inte kan avhjälpas - Fastställande ex officio - Tillämpning i tiden av förstainstansrättens rättegångsregler)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Tyskland) (ombud: advokaten P. Ames)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: J.F. De Wachter, K. Zejdová och S. Seyr)

Saken

Ansökan om utbetalning av hela efterlevandepensionen.

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 235, 6.10.2007, s. 31.