Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2021. uputio College van Beroep voor het bedrijfsleven – R. en R./Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(predmet C-189/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: R. en R.

Tuženici: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Prethodno pitanje

Treba li propisani zahtjev o upravljanju (PZU) 10 iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 1306/20131 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008, u kojem se upućuje na članak 55. prvu i drugu rečenicu Uredbe (EZ) br. 1107/20092 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ, tumačiti na način da se taj propisani zahtjev odnosi i na slučaj u kojem je upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koje nije odobreno u dotičnoj državi članici u skladu s potonjom uredbom?

____________

1 SL 2013, L 347, str. 549.

2 SL 2009, L 309, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 61., str. 52.)