Kanne 11.6.2007 - Gerochristos v. parlamentti

(Asia F-56/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ioannis Gerochristos (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Parlamentin 26.9.2006 tekemä päätös, jolla kantaja nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi hallintovirkamiesten ryhmään ja palkkaluokkaan AD 6, palkkatasolle 3, on kumottava.

Parlamentin myöhempi päätös pidättää kantajan peruspalkasta 994,95 euron suuruinen summa on kumottava, ja tämä summa on palautettava hänelle tehtävän kumoamispäätöksen jälkeisenä seuraavana maksupäivänä.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvauksena henkisestä kärsimyksestä, aineellisista vahingoista ja kantajan uralle aiheutuneesta vahingosta 25 000 euron suuruinen summa, ellei tämä määrä vähene tai kasva oikeudenkäynnin kuluessa.

Parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on läpäissyt EPSO:n avoimen kilpailun A/18/041, jota koskeva ilmoitus julkaistiin ennen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.3.2004 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/20042 voimaan tuloa, oli palkkaluokkaan AST 8 kuuluva väliaikainen toimihenkilö, kun hänet otettiin palvelukseen palkkaluokkaan AD 6 kuuluvaksi virkamieheksi.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensinnäkin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 25 artiklan 2 kohdassa säädetyn perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin siltä osin kuin hallintoviranomainen ei koskaan esittänyt hänelle selvitystä syistä, joiden vuoksi hänet luokiteltiin palkkaluokkaan AD 6 ja joiden vuoksi päätös pidättää hänen peruspalkastaan 994,95 euroa tehtiin.

Toiseksi kantaja vetoaa yhtäältä henkilöstösääntöjen 31 artiklan rikkomiseen, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 ja 8 artiklan rikkomiseen sekä kilpailuilmoituksen määräysten rikkomiseen ja toisaalta hän esittää henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 13 artiklan 1 kohtaa koskevan lainvastaisuusväitteen.

Kolmanneksi kantaja väittää, että hallintoviranomainen on loukannut yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita erityisesti siltä osin kuin kantaja katsoi tulleensa rangaistuksi sellaisiin väliaikaisiin toimihenkilöihin ja virkamiehiin nähden, jotka oli henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 ja 4 kohdan tai tiettyjen parlamentin puhemiehistön 13.2.2006 antamien määräysten nojalla luokiteltu ylempään palkkaluokkaan.

Neljänneksi kantaja vetoaa oikeussuojan ja luottamuksensuojan periaatteiden loukkaamiseen erityisesti siltä osin kuin kilpailuilmoitus koski varallaololuettelon perustamista palkkaluokkaan A7/A6 kuuluvien hallintovirkamiesten ottamiseksi palvelukseen.

Viidenneksi kantaja vetoaa hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen ja huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin.

Lopuksi kantaja väittää, että kun hallintoviranomainen suoritti edellä mainitun määrän pidättämisen hänen peruspalkastaan, se rikkoi henkilöstösääntöjen 85 artiklaa.

____________

1 - EUVL C 96 A, 21.4.2004, s. 1.

2 - EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1.