Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francijae) 1. marca 2022 – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) in drugi/Ministre de l’Intérieur

(Zadeva C-143/22)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d’État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS - Hépatites Fédération

Tožena stranka: Ministre de l’Intérieur

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se lahko v primeru začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah v okoliščinah iz poglavja II naslova III Uredbe (EU) 2016/3991 tujcu, ki prihaja neposredno z ozemlja države, ki je pogodbenica konvencije, podpisane v Schengnu 19. junija 1990, pri kontroli na tej meji zavrne vstop na podlagi člena 14 navedene uredbe, ne da bi se uporabljala Direktiva 2008/115/ES2 ?

____________

1     Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL 2016, L 77, str. 1).

1     Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL 2008, L 348, str. 98).