PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

15. december 2009

Sag F-8/09

Svetoslav Apostolov

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – søgsmål afvist – for sent anlagt«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Svetoslav Apostolov nærmere bestemt har nedlagt påstand om annullation af den af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO) trufne afgørelse af 21. oktober 2008, hvorved sagsøgerens klage over EPSO’s afgørelse af 25. april 2008, der oplyste ham om, at de point, han havde opnået i den udvælgelsesprøve, som var afholdt i forbindelse med indkaldelsen af interessetilkendegivelser til EPSO/CAST27/4/7, ikke var tilstrækkelige til at opføre ham i databasen over egnede ansøgere, blev afslået.

Udfald: Sagens afvises. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Retspleje – søgsmålsfrister – retstab – undskyldelig vildfarelse – begreb

(Personalerettens procesreglement, art. 97, stk. 4, og art. 100, stk. 3; tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 3)

I relation til fællesskabsrettens søgsmålsfrister omfatter begrebet en undskyldelig vildfarelse, der udgør en undtagelse hertil, kun usædvanlige omstændigheder, navnlig hvor den pågældende institution har udvist en adfærd, der enten i sig selv eller i afgørende omfang må antages at kunne fremkalde en vildfarelse hos en borger, der er i god tro, og som har udvist en sådan agtpågivenhed, der kræves af en normalt påpasselig erhvervsdrivende.

(jf. præmis 21)

Henvisning til:

Domstolen: 15. december 1994, sag C-195/91 P, Bayer mod Kommissionen, Sml. I, s. 5619, præmis 26; 15. maj 2003, C-193/01 P, Pitsiorlas mod Rådet og ECB, Sml. I, s. 4837, præmis 24