Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 26. juuni 2013. aasta otsus – Vacca versus komisjon

(kohtuasi F-116/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/207/11 – Hindamiskeskuse katsetele mittelubamine – Eelvaliku testid – Küsimuste tühistamine – Kandidaatide teavitamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Annalisa Vacca (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega hagejal ei lubatud osaleda avaliku konkursi EPSO/AD/207/11 hindamiskeskuse katsetel.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Komisjonilt A. Vacca kasuks välja 500 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku A. Vacca kohtukuludest.

Jätta üks kolmandik A. Vacca kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1     ELT C 25, 28.1.2013, lk 69.