Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Okręgowy w Łodzi (Πολωνία) στις 15 Ιανουαρίου 2021 – TM κατά EJ

(Υπόθεση C-28/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Okręgowy w Łodzi

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: TM

Εναγομένη: EJ

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει η φράση «κάθε κράτος μέλος λαμβάνει […] όλα τα κατάλληλα μέτρα» του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής1 , την έννοια ότι η νομοθεσία των κρατών μελών πρέπει να μεριμνά ώστε η αστική ευθύνη την οποία καλύπτει ο ασφαλιστής να εκτείνεται στο σύνολο της ζημίας, περιλαμβανομένων και των συνεπειών του ζημιογόνου γεγονότος που λαμβάνουν τη μορφή διαφυγόντος κέρδους του ζημιωθέντος;

____________

1 ΕΕ 2009, L 263, σ. 11.