Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2008 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Skarga na odmowną decyzję pozwanej w przedmiocie wniosku skarżącego o skierowanego do niego zaadresowanego do niego pisma, sporządzonego w języku angielskim, w języku włoskim

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 15 lutego 2007 r. opatrzonego sygnaturą RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497;

stwierdzenie w jakiejkolwiek formie wydanej decyzji pozwanej, oddalającej wniosek skarżącego z dnia 27 stycznia 2007 r. skierowany do organu powołującego;

w niezbędnym zakresie stwierdzenie nieważności w jakiejkolwiek formie wydanej decyzji, w której oddalone zostało zażalenie wniesione przez skarżącego do organu powołującego w dniu 26 maja 2007 r.;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania z tytułu szkody powstałej w związku z działaniami, o których stwierdzenie nieważności wnosi skarżący i to w wysokości 1 000 EUR, względnie wyższej bądź niższej kwoty, którą Sąd uzna za słuszną;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________