Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Trieste (Itálie) dne 26. května 2021 – GE v. Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Věc C-328/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Trieste

Účastníci původního řízení

Odvolatel: GE

Odpůrce: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Předběžné otázky

Musí být článek 27 nařízení (EU) č. 604/20131 vykládán:

•    v tom smyslu, že nepředání informačního letáku podle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 604/2013 osobě, která splňuje podmínky uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 604/2013, má samo o sobě za následek neplatnost rozhodnutí o přemístění (a případně rovněž příslušnost členského státu, ve kterém dotyčná osoba podala novou žádost o mezinárodní ochranu);

•    nebo v tom smyslu, že je na odvolateli, aby prokázal, že kdyby mu byl informační leták předložen, řízení by vedlo k jinému výsledku?

Musí být článek 27 nařízení (EU) č. 604/2013 vykládán:

•    v tom smyslu, že nepředání informačního letáku podle článku 29 nařízení (EU) č. 603/2013 osobě, která se nachází v podmínkách popsaných v čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 604/2013, má samo o sobě za následek neplatnost rozhodnutí o přemístění (a případně i následnou nezbytnou nabídku možnosti podat novou žádost o mezinárodní ochranu);

•    nebo v tom smyslu, že je na odvolateli, aby prokázal, že kdyby mu byl informační leták předložen, řízení by vedlo k odlišnému výsledku?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31)