Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. júna 2006 - Európsky parlament/Rada Európskej únie

(Vec C-540/03)1

(Imigračná politika - Právo na zlúčenie rodiny s maloletými deťmi štátnych príslušníkov tretích štátov - Smernica 2003/86/ES - Ochrana základných práv - Právo na rešpektovanie rodinného života - Povinnosť zohľadniť záujem maloletého dieťaťa)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Európsky parlament (v zastúpení: H. Duintjer Tebbens a A. Caiola, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: O. Petersen a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. O'Reilly a C. Ladenburger, splnomocnení zástupcovia) a Spolková republika Nemecko (v zastúpení: A. Tiemann, W.-D. Plessing a M. Lumma, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie ustanovení článku 4 ods. 1 posledný pododsek, článku 4 ods. 6 a článku 8 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. ES L 251, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224) - Porušenie práva na zlúčenie rodiny s maloletými deťmi

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Európsky parlament je povinný nahradiť trovy konania.

Spolková republika Nemecko a Komisia Európskych spoločenstiev znášajú vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 47, 21.2.2004.