Kanne 23.10.2019 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-788/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. Gossement ja C. Perrin)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on todettava, että Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut SEUT 21, 45, 56 ja 63 artiklan sekä ETA-sopimuksen 28, 31, 36 ja 40 artiklan mukaisia velvoitteitaan,

kun se vahvisti seuraukset, jotka johtuvat ulkomaista varallisuutta ja oikeuksia koskevien tietojen antamista koskevan velvollisuuden laiminlyönnistä tai ”Modelo 720” –lomakkeen, jossa kyseiset tulot luokitellaan perusteettomiksi pääomatuloiksi, joihin ei sovelleta vanhentumisaikaa, myöhäisestä toimittamisesta

kun se asetti automaattisesti 150 prosentin suuruisen uhkasakon sovellettavaksi siinä tapauksessa, että ulkomaista varallisuutta ja oikeuksia koskevien tietojen antamista koskevaa velvollisuutta on laiminlyöty tai ”Modelo 720” –lomake on toimitettu myöhässä

kun se sovelsi uhkasakkoja liittyen ulkomaista varallisuutta ja oikeuksia koskevien tietojen antamista koskevan velvollisuuden laiminlyöntiin tai ”Modelo 720” –lomakkeen myöhässä toimittamiseen; tämä uhkasakko on korkeampi kuin ne uhkasakot, joista säädetään samankaltaisia rikkomuksia koskevissa yleisissä säännöissä;

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Espanjan verolainsäädännössä asetetaan Espanjassa verovelvollisille henkilöille velvollisuus ilmoittaa veroilmoituslomakkeen (”Modelo 720”) avulla tietty ulkomainen varallisuus ja tietyt ulkomaiset oikeudet. Erityisiä seuraamuksia määrätään, jos kyseinen velvollisuus on laiminlyöty tai jos sitä on noudatettu virheellisesti.

Komissio katsoo, että seuraamukset, joiden yhteydessä tällainen varallisuus luokitellaan pääomatuloiksi, jätetään soveltamatta tavanomaisia vanhentumisaikoja koskevia sääntöjä ja määrätään kiinteämääräisiä uhkasakkoja merkitsevät EUT- ja ETA-sopimuksissa määrättyjen perusvapauksien rajoituksia. Vaikka tällaiset toimenpiteet voivat lähtökohtaisesti olla asianmukaisia asetettujen tavoitteiden – verokierron ja verovilpin ennaltaehkäisy ja torjuminen – saavuttamiseksi, ovat ne kuitenkin kohtuuttomia.

____________