Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemčija) 20. januarja 2021 - Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(Zadeva C-34/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Stranki v postopku v glavni stvari

Stranka, ki je začela postopek: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Udeleženec: Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 88(1) Uredbe (EU) 2016/6791 razlagati tako, da mora zakonsko pravilo za to, da bi se štelo za podrobnejše pravilo za zagotovitev varstva pravic in svoboščin v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaposlenih v okviru zaposlitve v smislu člena 88(1) UREDBE (EU) 2016/679, izpolnjevati zahteve, ki so za taka pravila opredeljene s členom 88(2) UREDBE (EU) 2016/679?

2.    Ali se lahko nacionalna določba, ki očitno ne izpolnjuje zahtev v skladu s členom 88(2) Uredbe (EU) 2016/679, kljub temu še naprej uporablja?

____________

1     Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).