Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2007 r. - Sergio i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-137/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giovanni Sergio (Bruksela, Belgia) i in. (przedstawiciel: M. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności "Protokołu porozumienia między Organizacjami Związkowymi i Zawodowymi (OSP) a Dyrekcją Generalną do spraw Personelu i Administracji (DG ADMIN)", a także decyzji organu powołującego potwierdzonych protokołem z dnia 19 grudnia 2006 r. oraz decyzji z dnia 14 listopada 2006 r. - Wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości symbolicznego 1 EUR.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności "Protokołu porozumienia między Organizacjami Związkowymi i Zawodowymi (OSP) a DG ADMIN w sprawie alokacji środków dla reprezentantów personelu za rok 2006", o którym powiadomiono Alliance oraz przewodniczących Union Syndicale Fédérale (USF) oraz Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) pismem z dnia 19 grudnia 2006 r. Dyrektora generalnego DG ADMIN;

stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji dotyczących zwolnienia ze świadczenia pracy dla reprezentantów "Alliance" lub "FFPE" w oparciu o protokół z dnia 26 maja 2006 r. wyliczeń reprezentatywności OSP w oparciu o rezultaty wyborów z maja 2006 r. lokalnej sekcji w Brukseli i potwierdzonych protokołem z dnia 19 grudnia 2006 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 listopada 2006 Dyrektora generalnego DG ADMIN kończącej oddelegowanie w wymiarze połowy etatu p. Marqueza-Garcii i przywracającej go do pracy w pełnym wymiarze;

zasądzenie od Komisji na rzecz każdego ze skarżących symbolicznego 1 EUR tytułem zadośćuczynienia krzywdy i uszczerbku o charakterze politycznym doznanych przez nich jako reprezentantów Union Syndicale oraz ich krzywdy oraz uszczerbku w karierze jako urzędników i pracowników;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________