Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 28. aprillil 2021 – Dansk Akvakultur, kes tegutseb AquaPri A/Si nimel versus Miljø- og Fødevareklagenævnet

(kohtuasi C-278/21)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Dansk Akvakultur, kes tegutseb AquaPri A/Si nimel

Kostja: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Menetluses osales: Landbrug & Fødevarer (AquaPri A/Si nõuete toetuseks menetlusse astuja)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (loodusdirektiiv1 ) artikli 6 lõike 3 [esimest lauset] tuleb tõlgendada nii, et see on kohaldatav sellises olukorras nagu käesolevas asjas, kus taotletakse luba olemasoleva kalakasvanduse tegevuse jätkamiseks, kui kalakasvanduse tegevus ning lämmastiku ja muude toitainete heide jääb 2006. aastal lubatud tegevuse ja heitega võrreldes muutumatuks, kuid kalakasvandusele eelmise loa andmisel ei hinnatud tegevust tervikuna ja piirkonna kõigi kalakasvanduste kumulatiivset mõju, kuna asjaomased asutused hindasid ainult kõnealusest kalakasvandusest lähtuvat lämmastiku ja muude toitainete üldist täiendavat heidet?

2.    Kas esimesele küsimusele vastamisel on oluline, et lämmastiku lubatud heitkoguse kindlaksmääramisel riiklikus veemajanduskavas 2015–2021 võetakse arvesse kalakasvanduste olemasolu selles piirkonnas, et tagada, et piirkonna olemasolevad kalakasvandused saaksid kasutada oma praeguseid heitelubasid ja kalakasvanduste tegelik heide jääks kehtestatud piiridesse?

3.    Kas juhul, kui sellises olukorras nagu käesolevas asjas tuleb teha loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 [esimese lause] kohane hindamine, peab asjaomane asutus selle hindamise raames arvesse võtma veemajanduskavas 2015–2021 sätestatud lämmastikuheite piirmäärasid ning mis tahes muud asjakohast teavet ja hinnanguid, mis võivad tuleneda veemajanduskavast või piirkonna Natura 2000 kavast?

____________

1 EÜT 1992, L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102.