Överklagande ingett den 22 februari 2021 av H.R. Participations SA av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 16 december 2020 i mål T-535/19, H.R. Participations mot EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Mål C-109/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: H.R. Participations SA (ombud: P. Wilhelm och J. Rossi, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 2 juni 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att H.R. Participations SA ska bära sina rättegångskostnader.

____________