Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 2. juunil 2021 – PV versus Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

(kohtuasi C-343/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: PV

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 1974/20061 , milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, artikli 45 lõikele 4 antud tõlgendus lubab eeldada, et sellisel juhul nagu käesolev on tegemist „ümberkruntimise“ või „maapiirkondade maakorralduse“ meetmetega, mille tagajärjel ei suuda toetuse saaja võetud kohustusi täita?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, võimaldab asjaolu, et liikmesriik ei ole võtnud vajalikke meetmeid, et võetud kohustusi oleks võimalik kohandada põllumajandusettevõtte uuele olukorrale, loobuda tagasimaksmise nõudmisest aja eest, mil kohustus kehtis?

3.    Kuidas tuleb esimesele küsimusele eitavalt vastamise korral tõlgendada põhikohtuasjas kujunenud olukorras nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/20092 artiklit 31 ja millise olemusega on komisjoni 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1122/20093 , millega kehtestatakse nõukogu määruse nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, artikli 75 lõikes 2 sätestatud tähtaeg?

____________

1 Komisjoni 15. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT 2006, L 368, lk 15).

2 Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT 2009, L 30, lk 16).

3 Komisjoni 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT 2009, L 316, lk 65).