TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. lapkričio 25 d.

Byla F‑11/09

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Sveikatos draudimas – Prašymų kompensuoti medicinines išlaidas atmetimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo L. Marcuccio prašo, pirma, panaikinti Komisijos sprendimus atmesti jo 2007 m. gruodžio 27 d. prašymą atlyginti įvairias medicinines išlaidas, taikant įprastą tarifą, ir jo 2007 m. gruodžio 27 d. prašymą „papildomai“, t. y. 100 %, atlyginti tas pačias medicinines išlaidas; antra, panaikinti 2008 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimą atmesti jo 2008 m. birželio 17 d. skundą dėl minėtų sprendimų; trečia, nurodyti Komisijai sumokėti jam kaip šių išlaidų 100 % atlyginimą 356,18 euro arba kitą sumą, kuri, Tarnautojų teismo nuomone, būtų tinkama ir teisinga šiuo atveju, su 10 % metinėmis palūkanomis, skaičiuojamomis nuo tos dienos, kurią Tarnautojų teismas pripažintų tinkama.

Sprendimas: Atmesti ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą ir iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Asmens nenaudai priimtas sprendimas – Pareiga motyvuoti – Apimtis – Prašymas kompensuoti medicinines išlaidas – Pareigūnas, kuriam nėra skirti visi Išmokų biuro atlikti skaičiavimai

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnio antra pastraipa)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Patvirtinamasis aktas – Netaikymas – Procesas – Išimtis dėl „lis pendens“

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalis, 90 ir 91 straipsniai)

1.      Sprendimas atmesti prašymą kompensuoti medicinines išlaidas yra pakankamai motyvuotas, jeigu pareigūnas juo informuojamas apie tai, kaip buvo nagrinėtas jo prašymas ir kokiomis faktinėmis bei teisinėmis priežastimis grindžiamas jam avansu išmokėtų sumų susigrąžinimas pagal Europos Bendrijų bendrąją sveikatos draudimo sistemą. Net jeigu visi rengiami skaičiavimai buvo skirti ne jam, suinteresuotasis asmuo galėjo pats įvertinti galimybę pateikti ieškinį Bendrijos teisme, jeigu netinkami skaičiavimai buvo pridėti prie sprendimo atmesti skundą.

Be to, bet kuriuo atveju, net jeigu toks sprendimas atmesti būtų nepakankamai motyvuotas, jis turėtų būti laikomas pirminių motyvų išdėstymu, kuriuo institucija gali pateikti papildomos informacijos vykstant procesui ir įvykdyti savo pareigą pateikti motyvus.

(žr. 53, 58 ir 59 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990m. rugsėjo 20 d. Sprendimo Hanning prieš Parlamentą, T‑37/89, Rink. p. II‑463, 41 ir 44 punktai.

2.      Sprendimas atmesti prašymą tiesiogiai padengti 100 % medicininių išlaidų, kuriame nenurodyta naujų aplinkybių, palyginti su tapačiu anksčiau atmestu prašymu, ir dėl kurio pateiktas ieškinys Bendrijos teisme, nekeičia ieškovo tiesinės situacijos, todėl nėra asmens nenaudai priimtas aktas, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius.

Net jeigu toks sprendimas galėtų būti laikomas pirmąjį sprendimą patvirtinančiu aktu, galėtų būti su juo painiojamas, todėl laikomas galinčiu būti asmens nenaudai priimtu aktu, Bendrijos teismas, kuriam pateiktas ieškinys dėl šio sprendimo, turėtų savo iniciatyva nurodyti, jog ieškinys yra susijęs su tomis pačiomis šalimis, pateiktas dėl to paties dalyko ir grindžiamas tais pačiais pagrindais. Tokiomis aplinkybėmis ieškiniui būtų taikoma lis pendens išimtis, todėl jis būtų akivaizdžiai nepriimtinas.

(žr. 67 ir 68 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1973 m. gegužės 17 d. Sprendimo Perinciolo prieš Tarybą, 58/72 ir 75/72, Rink. p. 511, 3–5 punktai; 1985 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo Hoogovens Groep prieš Komisiją, 172/83 ir 226/83, Rink. p. 2831, 9 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. birželio 14 d. Nutarties Landtag Schleswig-Holstein prieš Komisiją, T‑68/07, neskelbiamos Rinkinyje, 16 punktas; 2008 m. liepos 9 d. Sprendimo Marcuccio prieš Komisiją, T‑296/05 ir T‑408/05, neskelbiamo Rinkinyje, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Teisingumo Teisme, byla C‑432/08 P, 47–49 punktai; 2008m. rugsėjo 9 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, T‑143/08, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Teisingumo Teisme, byla C‑513/08 P, 39–41 punktai; 2008 m. rugsėjo 9 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, T‑144/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Teisingumo Teisme, byla C‑528/08 P, 32–34 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. sausio 25 d. Nutarties Duyster prieš Komisiją, F‑80/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 52 punktas; 2009 m. gegužės 20 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, F‑73/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Pirmosios instancijos teisme, byla T 311/09 P, 61 punktas.