Αναίρεση που άσκησε στις 4 Ιανουαρίου 2022 η RQ κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 17 Νοεμβρίου 2021 στην υπόθεση T-147/17, Αναστασόπουλος κ.λπ. κατά Συμβουλίου και Επιτροπής

(Υπόθεση C-7/22 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: RQ (εκπρόσωποι: Μ. Μενγκ-Παπαντώνη, Χ. Ταγαράς, avocats)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να δεχθεί την αίτηση αναιρέσεως και να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση,

να αποφανθεί σχετικά με την εξακολούθηση της διαδικασίας ως νομικό ζήτημα,

να καταδικάσει τους αναιρεσίβλητους στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Πρώτον, η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται ότι το Γενικό Δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής της όσον αφορά τη ζημιογόνο πράξη.

Δεύτερον, η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε διάφορα νομικά σφάλματα:

Πρώτον, όσον αφορά την ευθύνη της Ένωσης για παράνομη συμπεριφορά, το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις αρχές του κράτους δικαίου και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κρίνοντας ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις της Ευρωομάδας δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να θεμελιώσουν ευθύνη της Ένωσης από αδικοπραξία. Το Γενικό Δικαστήριο παραβίασε επίσης την αρχή της ίσης μεταχείρισης κρίνοντας ότι η απλή απόκτηση ομολόγων, τα οποία στη συνέχεια προεξοφλήθηκαν, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, αρκεί για να θεωρηθεί ότι τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται σε όμοια ή συγκρίσιμη κατάσταση κατά την έννοια της νομολογίας.

Στη συνέχεια, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικά σφάλματα όσον αφορά την ευθύνη άνευ πταίσματος. Πρώτον, κατά την αναιρεσείουσα, το Γενικό Δικαστήριο κακώς απέκλεισε την ύπαρξη ευθύνης άνευ πταίσματος. Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομική πλάνη κατά την εκτίμηση του «ασυνήθιστου» χαρακτήρα της ζημίας.

____________