YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäisen jaoston)

7 päivänä helmikuuta 2001(1)

Asian selvittämistoimet - Asiakirjojen esittäminen

- 159423 -

Asiassa T-36/00,

Sonia Marion Elder ja Robert Dale Elder, kotipaikka Dundee (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan solicitor S. Crosby,

kantajina,

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään U. Wölker ja X. Levis, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

jossa kantajat vaativat kumoamaan 20.1.2000 tehdyn komission päätöksen, jolla kantajille kieltäydyttiin antamasta tilaisuutta tutustua neuvoa-antavan arvonlisäverokomitean pöytäkirjoihin,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja B. Vesterdorf sekä tuomarit M. Vilaras ja N. J. Forwood,

kirjaaja: H. Jung,

on antanut seuraavan

määräyksen

Ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 65 artiklan b kohdan, 66 artiklan 1 kohdan ja 67 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaen huomioon, että kantajat ovat 30.11.1998 päivätyllä kirjeellä yleisön oikeudesta saada tietoja komission asiakirjoista 8 päivänä helmikuuta 1994 annetun komission päätöksen 94/90/EHTY (EYVL L 46, s. 58) nojalla pyytäneet komissiolta tilaisuutta saada tutustua neuvoa-antavan arvonlisäverokomitean (jäljempänä komitea) pöytäkirjoihin,

ottaen huomioon, että nämä pöytäkirjat koskevat niitä neuvotteluja, jotka Yhdistynyt kuningaskunta kävi komitean kanssa ennen, kun se vuosina 1994 ja 1997 saattoi voimaan kansallisessa oikeusjärjestyksessään jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1),

ottaen huomioon, että komission pääsihteeri on 20.1.2000 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut kantajille päätöksestään evätä oikeuden tutustua näihin asiakirjoihin, ja että pääsihteeri on perustellut tätä sillä, että tietojen ilmaisemisella vaarannettaisiin tiedot antaneen oikeushenkilön pyytämän luottamuksellisuuden suojelu ja toimielimen etu suojella neuvottelujensa salassapitoa,

ottaen huomioon, että näissä olosuhteissa tämän asian selvittämiseksi on tarpeen saada lisätietoja ja komitean kaikkien niiden pöytäkirjojen tekstit, joista komissio on kieltäytynyt antamasta tietoja,

ottaen huomioon, että työjärjestyksen 67 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaan niitä asiakirjoja, jotka komission on esitettävä, ei anneta tiedoksi kantajille,

näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

1)    Komission on esitettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kahden viikon kuluessa tämän määräyksen tiedoksiantamisesta ne neuvoa-antavan arvonlisäverokomitean pöytäkirjat, joista kantajille on kieltäydytty antamasta tietoja.

2)    Tämä määräys annetaan tiedoksi asianosaisille.

3)    Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Annettiin Luxemburgissa 7 päivänä helmikuuta 2001.

H. Jung

B. Vesterdorf

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja


1: Oikeudenkäyntikieli: englanti.