Жалба, подадена на 10 август 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-87/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на Комисията за ограничаване периода на продължаване на договора на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 18 ноември 2011 г., доколкото с него се ограничава периода на продължаване на договора на жалбоподателя в качеството му на временен служител до 31 март 2012 г.;

да се осъди ответника да заплати предварително сума в размер от едно евро за претърпените от жалбоподателя вреди;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.