Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 19.11.2020 – KM v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(asia C-625/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: KM

Vastaaja: Instituto Nacional de la Seguridad (INSS)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko LGSS:n 163.1 §:ään sisältyvä etuuksien yhteensopivuutta koskeva Espanjan oikeussääntö, sellaisena kuin sitä on tulkittu oikeuskäytännössä, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY1 4 artiklaan ja miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY2 (uudelleenlaadittu toisinto) 5 artiklaan perustuvan unionin oikeuden vastainen, koska se voi aiheuttaa biologiseen sukupuoleen tai sosiaaliseen sukupuoleen perustuvaa välillistä syrjintää, kun sillä estetään kahden samassa järjestelmässä myönnetyn pysyvään täyteen työkyvyttömyyteen perustuvan etuuden yhteensovittaminen, vaikka niiden yhteensovittaminen hyväksytään, jos ne on myönnetty eri järjestelmissä, ja vaikka ne on joka tapauksessa ansaittu toisistaan riippumattomien vakuutusmaksujen perusteella, kun otetaan huomioon Espanjan eri sosiaaliturvajärjestelmien sukupuolijakauma?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voiko Espanjan lainsäädäntö olla ristiriidassa edellä mainitun unionin oikeuden kanssa siinä tapauksessa, että nämä kaksi etuutta perustuvat eri vammoihin?

____________

1 EYVL 1979, L 6, s. 24.

2 EUVL 2006, L 204, s. 23.