Prasība, kas celta 2006. gada 13. martā - Perez Minayo Barroso un Pino pret Komisiju

(lieta F-31/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Isabelle Perez-Minayo Barroso, Brisele (Beļģija), un Marco Pino, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S.Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. un 12. pantu par prettiesiskiem;

atcelt individuālos lēmumus, ar ko prasītājus ieceļ pārvaldnieka amatā, tiktāl, ciktāl ar tiem nosaka viņu klasifikāciju saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punktu;

atcelt individuālos lēmumus, ar ko anulē punktus, kurus prasītāji ir uzkrājuši savā iepriekšējā kategorijā un kuri veido viņu "sac à dos";

atcelt individuālos lēmumus, ar ko prasītāju atalgojuma noteikšanai piemēro reizināšanas koeficientu, kas ir mazāks par 1;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji ir veiksmīgie kandidāti, kas izturējuši iekšējo konkursu COM/PA/04 par pārcelšanu citā kategorijā, par kuru paziņojums tika publicēts pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās datuma. Pēc minētā datuma atbildētāja iecēla viņus augstākā kategorijā, tomēr saglabājot iepriekšējo pakāpi, līmeni un reizināšanas koeficientu. Savukārt viņu amatā paaugstināšanas punktu skaits tika samazināts līdz nullei.

Savā prasībā prasītāji, pirmkārt, norāda uz to, ka apstrīdētie lēmumi pārkāpj juridisko struktūru, ko izveidoja viņu saņemtais konkursa paziņojums, kā arī Civildienesta noteikumu 5., 29. un 31. pantu, tiesību uz karjeru principu un samērīguma principu.

Turklāt prasītāji apgalvo, ka šie lēmumi pārkāpj arī vienlīdzīgas attieksmes principu un nediskriminācijas principu. Pirmkārt, veiksmīgie kandidāti, kas izturējuši to pašu konkursu vai tā paša līmeņa konkursu, ir klasificēti dažādos līmeņos atkarībā no tā, vai viņi ir pieņemti darbā pirms vai pēc jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās. Otrkārt, prasītāji tika nostādīti nelabvēlīgā stāvoklī, salīdzinot ar ierēdņiem, kas iecelti pārvaldnieku amatā sertifikācijas procedūras ietvaros, jo minētajiem ierēdņiem ir saglabāti viņu amatā paaugstināšanas punkti; savukārt prasītāju "sac à dos" ir samazināts līdz nullei.

Visbeidzot, prasītāji uzskata, ka apstrīdētie lēmumi pārkāpj tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, jo viņi varēja gaidīt, ka viņus iecels konkursa paziņojumā norādītajās pakāpēs.

____________